Adres: ul. Małe Garbary 8 lok. B205, 61-756 Poznań

PRAWO KONTRAKTOWE POZNAŃ

Powrót do strony głównej

PRAWO KONTRAKTOWE


Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa umów, w tym umów zawieranych z konsumentami oraz pomiędzy przedsiębiorcami. Specjalizujemy się w umowach powszechnie zawieranych w obrocie, zarówno nazwanych jak i nienazwanych. Reprezentujemy Klientów podczas negocjacji, zawierania i wykonywaniu umów oraz w sporach sądowych związanych z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem.

Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:

negocjowanie i sporządzanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych występujących w obrocie gospodarczym, w tym umów nazwanych i nienazwanych, aneksów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, ogólnych warunków umów (OWU), umów zawieranych z udziałem konsumentów, a w szczególności:

- umów obejmujących obrót rzeczami (umowa sprzedaży i zamiany, umowa dostawy, umowa zamiany, umowa przedwstępna, umowa darowizny, umowa deweloperska itp.);
- umów obejmujących świadczenie usług (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, itp.);
- umów obejmujących korzystanie z rzeczy (umowa najmu w tym najmu okazjonalnego, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowa leasingu, itp.);
- umów obejmujących finansowanie działalności (umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa przejęcia długu itp.);
- opiniowanie umów i projektów umów pod kątem ich legalności, prawidłowości, zabezpieczenia interesów Klienta oraz ryzyk prawnych związanych z umową, w tym w zakresie niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim;
- doradztwo w zakresie zabezpieczenia umowy oraz realizacji ustanowionych zabezpieczeń;
- nadzorowanie prawidłowości wykonania przez strony zawartych umów, ugód, porozumień;
- pomoc prawną w zakresie rozwiązywania umów;
- reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.